Kết quả thi tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về
 
 

UBND TỈNH LAI CHÂU

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 929/SGDĐT-KTQLCLGD

V/v thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường: PTDTNT, THPT Chuyên

Lê Quý Đôn năm học 2019-2020

 

Lai Châu, ngày 15 tháng 6 năm 2019

 

 Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở.

 

Thực hiện Kế hoạch số 497/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Căn cứ các Công văn: số 459/SGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú năm học 2019-2020; số 480/SGDĐT- KT&QLCLGD ngày 12/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 455a/QĐ-SGDĐT ngày 27/5/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Thành lập Hội đồng thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường: Phổ thông Dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019-2020;

Căn cứ kết quả làm việc của Ban chấm thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường: Phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả thi như sau:

1. Thông tin chung về  kỳ thi

- Các môn thi.

+ Môn chung:  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

+ Môn chuyên (đối với thí sinh dự thi vào trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn): Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh.

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi:

+ Môn chung: 1640 thí sinh.

+ Môn chuyên: 209 thí sinh (Trong đó: Toán 56 thí sinh, Vật lý 41 thí sinh, Hóa học 33 thí sinh, Ngữ văn 35 thí sinh, Tiếng Anh 44 thí sinh).

- Số thí sinh dự thi:

+ Dự thi môn chung: 1573 thí sinh. Trong đó: môn Toán 1569 thí sinh, môn Ngữ văn 1573 thí sinh, môn Tiếng Anh 1572 thí sinh.

 + Dự thi môn chuyên: 206 thí sinh. Trong đó: môn Toán 55 thí sinh, môn Vật lý 39 thí sinh, môn Hóa học 33 thí sinh, môn Ngữ văn 35 thí sinh, môn Tiếng Anh 44 thí sinh.

- Số thí sinh vắng thi:

+ Môn chung: 71 thí sinh. Cụ thể: môn Toán vắng 71 thí sinh, môn Ngữ văn vắng 67 thí sinh, môn Tiếng Anh vắng 68 thí sinh.

+ Môn chuyên: 03 thí sinh. Trong đó: Toán  vắng 01 thí sinh, Vật lý vắng 02 thí sinh.

2. Kết quả thi cụ thể của từng thí sinh (theo Biểu gửi kèm).

3. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

- Thông báo kết quả thi tới thí sinh của đơn vị được biết.

- Tổng hợp đơn xin phúc khảo của thí sinh (nếu có) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi và chuyển văn bản đề nghị phúc khảo bài thi của đơn vị về Phòng KT&QLCLGD - Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định.

Nhận được công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở (báo cáo);

- Các phòng CM, NV Sở;

- Website Sở;

- Lưu: VT, KT&QLCLGD.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM DỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Hoàng Đức Minh

 

 

 

Bảng tổng hợp điểm thi929-BANG_GHI_DIEM_THI_TUYEN_SINH_2019-2020_CHUAN_20190615064409674670.xls

 

 

 

Tác giả: Đào Tiến Dũng
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 53
Hôm qua : 93
Tháng 07 : 5.194
Năm 2020 : 43.584