Kế hoạch số 2159/KH- SGDĐT về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 233/KH - UBND của UBND tỉnh Lai Châu