Học sinh Trường thi thiết kế pano, apphich về bảo vệ môi trường.