Triển khai Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục

UBND TNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 784 /SGDĐT-CTTT

V/v triển khai Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục

Lai Châu, ngày  30  tháng 5 năm 2019

 

                   Kính gửi:

                                  - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

                                  - Các đơn vị trực thuộc Sở.

 

Căn cứ Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” tỉnh Lai Châu,

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (gọi chung là cơ sở giáo dục) và cụ thể một số nội dung tại Kế hoạch số 295/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” tỉnh Lai Châu, với những nội dung sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

Xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục nhằm điều chỉnh cách ứng xử của các thành viên trong đơn vị theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa của địa phương và điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục; ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục trong cơ sở giáo dục nhằm đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

1.2. Yêu cầu

- 100% các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử đã ban hành.

- Nội dung Bộ Quy tắc ứng xử cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc, địa phương.

+ Thể hiện được các giá trị cốt lõi: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong cơ sở giáo dục đối với người khác, đối với môi trường xung quanh và đối với chính mình;

+ Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, phát triển phẩm chất, năng lực của người học; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục;

+ Dễ hiểu, dễ thực hiện; nội dung, hình thức phù hợp với lứa tuổi, cấp học và đặc trưng văn hóa mỗi vùng miền.

- Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội dung Bộ Quy tắc ứng xử phải được thảo luận dân chủ, khách quan, công khai và được sự đồng thuận của đa số các thành viên trong cơ sở giáo dục.

2. Nội dung xây dựng bộ quy tắc ứng xử

(thực hiện theo Thông tư đính kèm)

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức quán triệt nội dung Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT; chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử.

- Phát động phong trào xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, văn minh; tôn vinh, lan tỏa nếp sống đẹp, ứng xử có văn hóa trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh.

- Chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử tại cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

3.2. Đối với cơ sở giáo dục

- Căn cứ quy định tại Thông tư và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị.

- Công khai Bộ Quy tắc ứng xử của đơn vị trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại bảng tin; thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời lựa chọn những nội dung bộ quy tắc ứng xử công khai dưới dạng biểu bảng tại phòng họp, lớp học,...

- Tổ chức thực hiện, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Bộ Quy tc ứng với cấp quản lý trực tiếp trước 30/6 hàng năm.

- Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể trong triển khai Bộ Quy tắc ứng xử theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDCTHSSV, Bộ GD&ĐT (b/c);

- Lãnh đạo Sở;            

- Các phòng CM,NV Sở;

- Công Đoàn ngành;

- Website ngành;

- Lưu: VT, CTTT.

         

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Hoàng Đức Minh

 

Căn cứ nội dung công văn, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc liên hệ về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị tư tưởng, ĐT 3.876.018) để được hướng dẫn./. Description: KT Lien 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 263
Tháng 04 : 9
Năm 2020 : 21.123