Hưởng ứng cuộc thi Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

UBND TỈNH LAI CHÂU

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

Số: 778 /SGDĐT-CTTT

V/v  tổ chức hưởng ứng Cuộc thi
“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Lai Châu, ngày  30  tháng  5  năm 2019

 

   Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc.

 

Thực hiện Công văn số 2164/BGDĐT- GDCTHSSV ngày 20/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tô chức hưởng ứng cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Phát động tới giáo viên, học sinh, công chức, viên chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (có thể lệ gửi kèm).

2. Yêu cầu giáo viên, học sinh, cán bộ truy cập vào các địa chỉ website sau để tìm hiểu thêm về cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn; Bộ Giáo dục và Đào tạo http://www.moet.gov.vn; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh http://www.doanthanhnien.vn; Báo Giáo dục và Thời đại http://www.gdtd.vn.

3. Tùy vào tình hình thực tế các đơn vị bố trí phòng máy tính, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi.

4. Thí sinh gặp khó khăn, cần tư vấn, đề nghị liên hệ: Đường dây nóng, hỗ trợ kỹ thuật các nội dung liên quan về đăng ký tạo tài khoản dự thi, đăng nhập thi: 0967345456, email: hocvalamtheobac@egroup.vn

Căn cứ nội dung công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc liên hệ với phòng Chính trị tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo (SĐT: 0213.3.876.018) để phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website ngành;

- Lưu: VT, CTTT.     

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Hoàng Đức Minh

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 263
Tháng 04 : 9
Năm 2020 : 21.123