Ban tổ chức và các tiểu ban chỉ đạo các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn  

Về việc thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban chỉ đạo các hoạt động
Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

       UBND TỈNH LAI CHÂU                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
         Số:    90  /QĐ-SGDĐT                                                         Lai Châu, ngày   15 tháng 02 năm 2017
 
 
                                                                     QUYẾT ĐỊNH
                           Về việc thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban chỉ đạo các hoạt động
                             Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
 
                                                GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Căn cứ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 7/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ công văn số 1078/UBND-VX ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo,
 
                                                                      QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban chỉ đạo các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, gồm các ông (bà) có tên sau:
(có danh sách kèm theo)
Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo các Tiểu ban lấy nhân sự, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban Tổ chức  phân công. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc Lễ Kỉ niệm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng; Trưởng phòng: TCCB, GDTrH, KHTC - Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                               GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3 (thực hiện);                                                            
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;                                                                              (Đã ký)
- Website Ngành;                                                                                    Đỗ Văn Hán
- Lưu: VT, VP.
 
                                                                 DANH SÁCH
                           Về việc thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban chỉ đạo các hoạt động
                            Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
         (Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày     tháng 2 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
 

I. BAN TỔ CHỨC

TTHọ và tênChức danh – Đơn vị công tácNhiệm vụ
1Ông: Hoàng Đức MinhP. Giám đốc Sở
Phụ trách Trường THPT Chuyên
Trưởng ban
2Bà: Nguyễn Thái GiangChánh Văn phòng Sở GD&ĐTPhó Trưởng ban
3Bà: Hồ Thanh AnP. Hiệu trưởng trường THPT Chuyên LQĐPhó trưởng ban
4Bà: Phạm Thị DuyênP. Hiệu trưởng trường THPT Chuyên LQĐPhó trưởng ban
5Ông: Đào Tiến DũngP. Hiệu trưởng trường THPT Chuyên LQĐPhó trưởng ban
6Ông: Trần Đình TiếnTrưởng phòng KHTC Sở GD&ĐTỦy viên
7Bà: Trần Thị HuệP.Trưởng phòng GDTrH Sở GD&ĐTỦy viên
8Ông: Lưu Hồng PhươngTrưởng phòng TCCB Sở GD&ĐTỦy viên
9Bà: Đặng Hồng LiễuPhó Chánh Văn phòng  Sở GD&ĐTỦy viên

 
II. CÁC TIỂU BAN GIÚP VIỆC

TTHọ và tênChức danh - Đơn vị công tácNhiệm vụ
I. Tiểu ban nội dung
1Bà: Nguyễn Thái GiangChánh Văn phòng SởTrưởng Tiểu ban
2Bà: Hồ Thanh AnP. Hiệu trưởngPhó Tiểu ban
II. Tiểu ban Thi đua khen thưởng, tuyên truyền và Lễ tân
1Bà: Đặng Hồng LiễuPhó Chánh Văn phòng  SởTrưởng Tiểu ban
2Bà: Nguyễn Thị HườngChủ tịch Công đoàn trườngPhó Tiểu ban
III. Tiểu ban Tài chính, CSVC, khánh tiết và hậu cần
1Bà: Phạm Thị DuyênP.Hiệu trưởng trường THPT Chuyên LQĐTrưởng Tiểu ban
2Ông: Trần Đình TiếnTrưởng phòng KHTC Sở GD&ĐTPhó Tiểu ban
IV. Tiểu ban Liên lạc, văn nghệ
1Bà: Trần Thị HuệP.Trưởng phòng GDTrH Sở GD&ĐTTrưởng Tiểu ban
2Ông: Đào Tiến DũngP. Hiệu trưởng trường THPT Chuyên LQĐPhó Tiểu ban
3Ông: Lưu Hồng PhươngTrưởng phòng TCCB Sở GD&ĐTỦy viên
4Bà: Hoàng Huyền AnhBí thư đoàn trường THPT Chuyên LQĐỦy viên
V. Tiểu ban An ninh trật tự - bảo vệ sức khỏe
1Phạm Minh ThắngPhó Chỉ huy trưởng Ban CHQSTrưởng Tiểu ban
2Bà: Nông Thị NgaCB T tế trường trường THPT Chuyên LQĐPhó Tiểu ban
3Ông: Nguyễn Văn ThươngNhân viên bảo vệỦy viên
4Ông: Nông Văn MinhNhân viên bảo vệỦy viên
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 152
Tháng 08 : 1.728
Năm 2020 : 49.403